SLQ1022-01 AQIDAH ISLAMIAH I (ISLAMIC THEOLOGY I)
(SLQ1022-01)

 This course requires an enrolment key

Lecturer: MOHD NASIR BIN RIPIN ,5430Welcome To Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial